Lijepe DOVE

Esselamu alejkum i dobrodošli na moj blog

28.05.2007.

Poticanje na intezivno učenje dova i predanja koja govore o njihovim odlikama

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekaoČ "Uzvišeni Allah je uistinu rekao: 'Ja sam s mišlju Moga roba o Meni; Ja sam s njim kad Mi se obrati.'" (Muttefekun alejhi)

Numan b. Bešir, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Dova je ibadet", a potom je proučio: "Gospodar vaš rekao vam je: 'Molite Me, pa ću vam se odazvati!'" (Bilježe ga četverica Sunena, a ovo je Tirmizijeva verzija)

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Koga raduje da mu se Allah odazove u teškoćama neka mnogo uči dovu kad je u izobilju." (Bilježe ga Tirmizi i Hakim)

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Koji god musliman okrene svoje lice Uzvišenom Allahu tražeći nešto, Allah mu to dadne: ili mu odmah to da ili mu to sačuva za Sudnji dan." (Bilježi ga Ahmed s prihvatljivim lancem prenosilaca)

Enes, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nemojte prestati s dovom, jer Allah neće uništiti nikoga sve dok Ga moli." (bilježe ga Ibn Hiban i Hakim)

Selman, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah je stidljiv i plemenit. Stid Ga je da vrati prazne ruke onome ko Mu se obrati za nešto." (Bilježe ga četverica osim Nesaija. Ibn Hiban i Hakim vele da je sahih)

Ajiša, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Oprez ne može spriječiti kader, a dova koristi onome što se desilo i što će se desiti. Nesreću koja se spusti dočeka dova, pa se one bore do Sudnjeg dana." (Bilježe ga Bezzar, Taberani i Hakim, koji veli da je sahih)

Ibn Mesud, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Koga zadesi siromaštvo pa ga on predoči ljudima, neće mu se ukloniti. A koga zadesi siromaštvo pa ga predoči Allahu, Allah će mu ga brzo ukloniti, odmah ili malo kansije." (Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi i Hakim, koji veli da je sahih)

 

14.05.2007.

Bolest čisti od grijeha

Džundub ibn Sufija, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., u jednoj bici krvario prst (jer je bio ranjen u prst), te je rekao:

„Ti si samo jedan prst što krvari, a to što te je snašlo je na Allahovom putu.“ (Buharija i Muslim)

Kada vidi krvarenje iz nekog svog dijela tijela, čovjek se rastuži i uznemiri. Ti si spoznao kako je postupio Allahov Poslanik, s.a.v.s., u takvoj situaciji, pa razmisli

Jedna od dova Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prilikom posjete bolesniku bila je i ova:

„Nije loše. To će te, ako Bog da, očistiti“ (Buharija)

 Sunnet je proučit ovu dovu prilikom posjete bolesniku, jer bolest čovjeka čisti od grijeha.

 

 

Jezid ibn Mejsera, r.a., jedan je od poznatih tabi’ina (druge generacije dobrih prethodnika), je rekao veoma lijepe riječi:

„Kada se čovjek razboli nekom bolešću, kod Allaha, dž.š., ima samo dobro. Allah, dž.š., čuje kako ga on srcem doziva dok boluje, pa On, dž.š., govori: ’Vrati Mi se, Moj robe.’

Čovjek, možda, pusti suzu nadajući se Allahovoj milosti, pa iz bolesti izađe čist od grijeha.“

Zaista, ono što izađe iz srca ne odlazi nigdje drugdje osim u srce. Ove riječi ne samo da su doprle do srca, već je zbog njihove slasti i istinitosti zaplakalo oko i očistila se duša.

 

 

Oporuka:

Obaveza je svakome da shvati ove rijeci, onda da

ih nauči i prenese onima sa kojima se sreće.

Nastojimo da nam ove riječi budu iz srca.

11.05.2007.

Praktične koristi od zikra

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda: „Došao je jedan čovjek Allahovom Poslaniku i rekao: - Ja Resulallah, toliko sam bola pretrpio od sinošnjeg uboda škorpiona!

- Ne bi ti naudio da si naveče proučio: E'uzu bi kelimatillahit-tammati min šerri ma halek (Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla koje je stvorio.)“
 
Hazreti Osman, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko svako jutro i veče prouči po tri puta Bismillahillezi la jedurru measmihi šej'un fil erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (U ime Allaha, s čijim imenom ne može ništa naškoditi ni na Zemlji ni na nebu, a On sve čuje i zna), ništa mu ne može nauditi.“

 
Abdullah bin Hubejb, r.a., priča kako mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ako ujutro i naveče proučiš tri puta: Kul huvallahu ehad, Kul-euzu bi rabbil-felek i Kul-euzu bi rabbin-nas, zaštitit ćeš se od svakog zla.“

 
Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: „Kad neko izgovori neposredno prije odnosa sa svojom suprugom: Bismillahi, Allahumme džennibneš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma rezaktena (U ime Allaha, Gospodaru naš, sačuvaj nas od šejtana, i sačuvaj od šejtana ono što nam podariš), i ukoliko bi se zacelo dijete, šejtan mu ne bi mogao nauditi.“

 

10.05.2007.

Dova ima magičan utjecaj

Naučimo ovu dovu

Uvjet strpljivosti na iskušenju jeste da, kada te zadesi iskušenje, kažeš:

Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un!  (El-Bekara, 156)

„Allahumme edžirni fi musibeti vahlif li hajren minha.“

(Nagradi me, Allahu, za moju nesreću i daj mi bolje od moje nesreće!)

Nauči ovu dovu i zapamti da se ona ne izgovara samo prilikom iskušenja smrću, već prilikom svakog iskušenja. Znaj da će ti Allah, dž.š., dati bolje.

 

 

Muž Ummu Seleme je shab Ebu Selema, koji je, kao šehid, poginuo u Bici na Bedru, a znamo da oni koji su učestvovali u bici na Bedru imaju veliku počast – Allah im je, kako kaže Poslanik, oprostio grijehe:

„Možda Allah, dž.š., ima posebnu naklonost prema onima koji su učesnici Bedra i zato im je, možda, rekao: ’Radite što hoćete, sve Sam vam oprostio.’“ (hadis bilježe Buharija i Muslim)

Pa, kada je poginuo Ebu Selema, r.a., njegova supruga Ummu Seleme je proučila ovu dovu:

„Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!  (El-Bekara, 156)

Nagradi me, Allahu, za moju nesreću i daj mi bolje od moje nesreće!“

(hadis bilježi Muslim)

Razmišljala je nakon toga Ummu Seleme: „Ko je bolji od Ebu Seleme? On je ashab, učestvovao je na Bedru i umro kao šehid?“

Allahov Poslanik,s.a.v.s., ju je nakon ovih dešavanja oženio – a Poslanik je bolji od Ebu Seleme, r.a.

 

Nadam se da ćeš od sada poklanjati veću pažnju dovi. Stalno upućuj dovu i uočit ćeš promjene, ali za to postoje tri uvjeta:

1 - strpljivost pri suzdržavanju od grijeha;

2 - čvrsto ubjedjenje u uslišenje dove;

3 - lijepa strpljivost, tj. nejadikovanje.

Zadnji uvjet za strpljivost na iskušenjima jeste biti strpljiv bez žaljenja, jadikovanja i govora. Zar se ljudima jadaš na Allaha Uzvišenog? Zar nisi zadovoljan Allahovom odredbom?

Ali, ako želiš nekoga obavijestiti (poput onoga koji bude iskušan bolešću, pa o tome obavijesti doktora, ili ima neku nevolju, pa ispriča svom prijatelju, tražeći savjet), ovo ostavljam tvom nijetu. Ali nikako ne smijemo jadikovati i žaliti se na Allaha i nikako ne smijemo biti nezadovoljni Allahovom odredbom.

Strpi se lijepom strpljivošću i budi zadovoljan Allahovom, dž.š., odredbom.

 

08.05.2007.

Dova za sve nas ... III

Hvala Allahu, Njemu zahvaljujemo i od Njega oprost i pomoc trazimo...

Neka je salavat na Muhammeda, s.a.v.s., i na njegovu porodicu!!!

Allah je taj koji čuje i koji je blizu.

Molite Allaha, da bi se odazvao vašoj molbi!!

 

Bože naš, učini naše danas boljim nego juče, a naše sutra, boljim nego danas.

Bože naš učini da završetak naših poslova bude koristan i sačuvaj nas od poniženja na dunjaluku i kazne na Ahiretu.

Gospodaru naš, oprosti nam ono što je prošlo, a poboljšaj nam ono što nam je preostalo.

Gospodaru naš, nemoj nas ostaviti u zabludi, nemoj nas kazniti zbog posrtaja, i nemoj nas ostaviti u društvu nemarnih.

Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas zapostaviti, podari nam, nemoj nas sankcionirati, uvećaj nam, a nemoj nam umanjiti, podrži nas, a nemoj druge podržati protiv nas, budi nama zadovoljan, i učini da mi budemo Tobom zadovoljni.

Gospodaru naš, učini riječ muslimana jedinstvenom na uputi, a njihova srca na bogobojaznosti, duše na ljubavi, a njihove odluke za činjenje dobrih i najboljih djela.

Gospodaru naš, pomozi nas protiv muslimanskih neprijatelja.

Pomozi nas protiv Jevreja i protiv onih koji im pomažu.

Gospodaru naš, pomozi nas protiv tirana, zulumćara I ateista ma gdje se nalazili.

Gospodaru naš, pomozi nas sa pomoći koja će učvrstiti našu vjeru i koja će uzdići riječ istine i čvrstog ubjeđenja. Gospodaru naš, nemoj nas prepustiti samim sebi, ni jednog trena, a ni manje od toga.

Gospodaru naš, poboljšaj našu vjeru zbog koje živimo, I poboljšaj naš dunjaluk na kojeg obitavamo, poboljšaj naš Ahiret u kojeg se vraćamo, a učini nam život povišicom u svakom dobru, a učini nam smrt odmorom od svakog zla.

Gospodaru naš, učini ovaj grad sigurnim, mirnim, darežljivim i berićetnim, kao I ostale gradove muslimana.

Gospodaru naš, učini naše poslove dobrim, a nemoj ih učiniti lošim, skini sa nas tvoju srdžbu i kaznu i nemoj nas kazniti zbog onoga što su učinili nerazumni od nas.

Bože, nemoj zbog naših grijehova postaviti da nam vlada onaj koji Te se ne boji i koji prema nama nema milosti.

Gospodaru naš, oprosti nama i našim roditeljima na dan polaganja računa.

Gospodaru naš, oprosti muslimanima i muslimankama, vjernicima i vjernicama, živim i mrtvim od njih. Ti sve čuješ, blizu si i ispunjavaš molbe, o Gospodaru svjetova.

Gospodaru naš, učini da se Tebi klanjamo i da naši potomci to isto čine.

Gospodaru naš, sačuvaj našu zemlju od spletka spletkaroša i neprijateljstva neprijatelja.

Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima;

Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!

Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!

Allahume amin!

07.05.2007.

Dova za sve nas... II

Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe. Pokrij nam sramote. Smiluj se slabašnima. Popravi nam naša stanja. Uzmi nas u Svoju zaštitu. Sačuvaj nas od džehennemske vatre. Sakrij naše sramote. Primi naša pokajanja. Obriši nam grijehe i propuste.

Gospodaru naš, nemoj nas usmrtiti a da ne budeš nama zadovoljan. Gospodaru, učini da ovaj svijet, dunjaluk, napustimo čineći dobro, a Tebi se utječemo od griješenja u času smrti. Molimo Te, podari nam snage da prije smrti pokajanje učinimo, prilikom smrti šehadet izgovorimo, a poslije smrti džennetske bašče naselimo.

Molimo Te, podari nam život sretnih, smrt šehida, boravak u blizini Poslanika i pomoć u borbi protiv neprijatelja.

Primi naša pokajanja sada. Primi naša pokajanja ubuduće. U naša srca usadi ljubav da ti pokajanje činimo. Povrati nas Tebi lijepim povratkom.

Kod Tebe utočište tražimo; da na dunjaluku izgubljeni ne budemo i da na Tebe ne zaboravimo. Utječemo Ti se od našeg zaborava, a Ti nas ne zaboravljaš. Tvoje dobro nama silazi, a naše zlo Ti znaš. Ti nas svojom milošću obasipaš, a od nas ti ništa nije potrebno - a mi Tebe svojim grijesima srdimo, a siromašni smo i Tebe trebamo.

Ja Vedudu, oprosti nevoljnima, smiluj se slabašnima, obriši grijehe griješnicima. O Ti koji voliš vapaje griješnika kada se Tebi vraćaju, primi naš povratak Tebi i naše pokajanje (tevbu)

Gospodaru naš, mi druge nade, osim u Tebe, nemamo. Sva vrata, osim Tvojih, su nam pred licem zatvorena. Ti mnogo robova imaš, a mi, osim Tebe, drugog Gospodara nemamo. Primi naša pokajanja i budi nama zadovoljan.

Amin! Amin! Amin!

Neka Allah, subhanehu ve te'ala, primi moja i vaša pokajanja i dove.

 

Lijepe DOVE
<< 05/2007 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

DOVIMO!!!

💙💚💛💜

LINKOVI

ARHIVA TEKSTOVA
 • Ako hoćeš...
 • «Allahovo spominjanje vas»
 • Bolest čisti od grijeha
 • Bajram
 • Čovjek spominje Allaha u nedaćama a zaboravlja Ga u izobilju
 • Dova
 • Dova protiv tuge i depresije
 • Dova za roditelje
 • Dova uklanja nedaće
 • Dova je najdjelotvorniji lijek
 • Dova zasnovana na nekim dobrim djelima
 • Dova Poslanika,meleka i klanjača
 • Dova i Allahova,dž.š., odredba
 • Dova
 • Da li je dozvoljeno učenje dove na maternjem jeziku na sedždi?
 • Dove protiv potistenosti...
 • Dove pred spavanje 1
 • Dove pred spavanje 2
 • Dove pred spavanje 3
 • Dova za uputu i pravost
 • Dova:Gospodaru naš,daj nam dobro na ovome svijetu a i...
 • Dova u poteškoći
 • Dova za muslimana u njegovu odsustvu
 • Dova pri kukurijekanju pijetla
 • Dova-Izgovara se radi odbacivanja šejtanskih pakosti
 • Dova zajedinštva i povezanosti
 • Dova djece male
 • Dova otklanja nedaću
 • Dova za sve nas 1
 • Dova za sve nas...2
 • Dova za sve nas...3
 • Dova u nevolji
 • Dova hazreti Sare
 • Dova ima magičan utjecaj
 • Dova je dio ramazanskog posta
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 1
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 2
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 3
 • Dova Isaa,a.s.
 • Dova i kader
 • Efekti zkrullaha
 • Elementi primljene dove
 • Fadileti zikrullaha
 • Fadileti izgovaranja: Subhanallah,Elhamdulillah,La ilahe illellahu,Allahu Ekber
 • Fadileti izgovaranja: (II)
 • Gospodaru moj...
 • Izgovaranje Allahovog, s.w.t., imena je ljekovito
 • Istihara namaz
 • Istihara dova
 • Kad su iskreni dovili
 • Koristi i plodovi zikrullaha
 • Koliko ti vrijediš?
 • Koristi od zikra
 • Lijepi postupci pri dovi
 • Nije lijepo upućivati dovu da se ubrza kazna na dunjaluku
 • Nije lijepo želeti smrt zbog kakve nevolje i...
 • Neke odabrane forme zikra
 • Odnos snaga dove i nevolja (iskušenja)
 • O imenima Allaha, dž.š., i o onome ko ih pobroji
 • O zikru ...(Hasan El-Benna)
 • O sedždi i njenoj vrijednosti
 • O jelu,piću i postu 1
 • O jelu,piću i postu 2
 • O jelu,piću i postu 3
 • O jelu,piću i postu 4
 • O jelu,piću i postu 5
 • O jelu,piću i postu 6
 • Okolnosti dove
 • Plodovi istigfara – traženja oprosta!?
 • Plodovi učenja dove!?
 • Prevodi ajeta Kur'ana koji direktno govore o Zikru
 • Poticanje na intezivno učenje dova
 • Pokazatelj Allahove dž.š.ljubavi
 • Prije govora (dersa)
  proučiti

 • Prije svake dove
 • Psihologija dove
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Zekerijja,a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Nuh, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Sulejman, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana –Ibrahim, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Ejjub, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Muhammed, s.a.v.s.
 • Praktične koristi od zikra
 • Poslanikove,s.a.v.s dove
 • Resul,s.a.w.s.,je učio:
 • Ramazan Mubarek Olsun
 • Svakodnevne dove i zikrovi
 • Stvari radi kojih dova biva primljena
 • Spominjanje Allaha
 • Savjeti o zikru i dovi
 • Spominjanje Allaha nema granica
 • Salavati na Muhammeda s.a.w.s.
 • Trazimo zaštitu od šejtana l.a.
 • Uči se kad nekoga obuzme sumnja u iman
 • Vrijednost dove
 • Vrijednost Junusove, a.s., dove
 • Vrijednost zikra
 • Vjerovjesnikove, a.s., dove
 • Voda pokajanja je najčistija
 • Zikr posle namaza
 • Zikr u izjavama učenjaka
 • Zanemarivanje zikra umrtvljuje srce • BROJAČ POSJETA
  846041

  Powered by Blogger.ba