Lijepe DOVE

Esselamu alejkum i dobrodošli na moj blog

26.03.2007.

Udjeljivanje....

(El-Bakara)
254. O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! - A nevjernici sami sebi čine nepravdu

261. Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

262. One koji troše imetke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u Gospodara njihova - ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.

 

(Ar-Ra'd) 22. ...i koji od onoga što im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju - njih čeka najljepše prebivalište...

 

(Saba)  39. Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje."

 

(Al-Hadid)  18. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali - mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.

 

(Al-Munafikun)  10. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: "Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!"

 

(At-Tagabun) 16. zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte - za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće ti koji će uspjeti.

 

(At-Talag)  7. Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici - prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe  slast dati.

 

26.03.2007.

DOVA djece male

Bogu dragom molbe dajem,
I dovi se ja predajem

Primi moje molbe, Boze,
Ti si Onaj ko sve moze

Tebe zovem kad ja spim,
I prizivam kad ja snim

Tebi misli svoje saljem
Tebi srce ja predajem

Nauci me das te molim
I sve ljude da zavolim

Sacuvaj nas od svih zala,
Za sve dobro Tebi hvala
Hvala sto de dom moj znade

Hvala sto me uci mati
Da Te, Boze, mogu zvati

Za hljeb, hvala, sto nam pruzi
Moze l’, covjek da se oduzi?

I san miran koji tece
Ti nam pruzas svako vece

Tebi, Boze, nek je hvala
Blagodare djeca mala

Pocuj molbe nase glas,
Boze mili, Ti si Spas!


autor M.S.

24.03.2007.

Fadileti izgovaranja: Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber (II)

Džabir saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Za onog koji izgovori "Subhana-l-Lahi-l-'azim ve bi hamdihi" - Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala - bit će u Džennetu zasađena palma!

 

 

Abdullah, sin Kajsov, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, upitao ga: - Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od dženetskih riznica? Odgovorih mu: - Kako da ne bih, Allahov Poslaniče?! A on kaza: - Izgovaraj riječi "La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Nema pomoći niti moći mimo Allaha!

 

Allahu su najdraže četiri riječi: "Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber" - Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najveći. Neće ti škoditi da počneš s bilo kojom od njih. I ne zovite svoje dijete Jesar, Rebah, Nedžih, niti Efleh  nego ćeš kazati: "Je li on tu?", a on, ipak, ne bude pa će uzvratiti: "Nije!"

 

Sa'd, sin Ebu - Vekasov, pripovijeda da je neki beduin obratio se Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekavši mu: - Pouči me nečemu što ću izgovarati! Poslanik mu kaza: - Izgovaraj: "La ilahe   illa-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-'Azizi-l-Hakim!"

- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je najveći veličinom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoći niti moći mimo Allaha Moćnog i Mudrog! Nato će beduin: - Ove riječi su  za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: - Izgovaraj "Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni"

- Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj!

 

Džabir, sin Abdullahov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario, kazao: Najbolja je dova "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu, a najbolji spomen Allaha je "La ilahe illa-l-Lahu" Nema boga osim Allaha!     

 

Trajno vrijedne riječi su: "Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi"

- Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga osim Allaha i On je najveći. Nema pomoći niti moći mimo Allaha!

 

23.03.2007.

Fadileti izgovaranja: Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illellahu, Allahu Ekber

Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli šej in Kadir"

 

- Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit će mu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hrđavih, a bit će i toga dana zaštićen od šejtana sve dok noć ne nastupi. Osim toga, niko ne može učiniti nešto vrednije od toga osim onog koji više puta izgovori ove riječi!

 

Zatim ko bude izgovorio: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi"- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit će mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veličine morske  pjene!

 

Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekao: - Onaj ko ujutro i uvečer izgovara riječi: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" - Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, značit će da je na Sudnjem danu pristupio s najvišom vrijednošću. Ravan mu je ili više posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili više od toga!

 

Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario kazao: - Draže mi je izgovoriti riječi "Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber"

 

- Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći  nego sve ono što sunce obasja!

"Da li bi nekom od vas bilo teško da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?" - Jedan od prisutnih upita ga: "Na koji način bi to neko od nas mogao učiniti?" Poslanik mu odgovori: - Izgovori stotinu puta riječ "Subhana-l-Lah..."- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala, zaslužit ćeš hiljadu dobrih djela ili će ti biti pobrisano hiljadu ružnih, koje si počinio!

 

22.03.2007.

Zikr u izjavama učenjaka

Enes ibn-Malik je rekao: "Zikrullah (spominjanje Allaha) jest znak imana, otpusnica od vatre, tvrđava i zaštita od šejtana i zaštita od džehennema".

 

Hasan Basri je rekao: "Tražite slast u trome: u namazu, zikru i učenju Kur'ana, ako je nađete - pa dobro, a ako ne nađete - znajte da su pred vama vrata zatvorena. Jer, svako srce koje nje spoznalo Allaha ne teži zikrullahu, niti se smiruje kad se spomene Allah. Allah je rekao, prevod ajeta: "Kad se Allah samo spomene, grce se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu oni* kojima se oni pored Njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme." (Zumer, 39.-45.).

 

Malik ibn-Dinar je rekao: "Ko ne osjeća prijatnost i zadovoljstvo u Allahovom govoru u odnosu na govore Njegovih stvorenja, njegovo znanje je malo, srce slijepo i život mu je izgubljen".

 

Ebu-Ali Dikkak je rekao: "Zikr je diploma vilajeta. Ko bude upućen zikru - dobit će tu diplomu, a od koga se udalji zikr - ne dobija tu diplomu".

 

Zun-Nun el-Misri je rekao: "Ko bude Allaha spominjao istinskim spominjanjem - u tom stanju zaboravit će sve drugo, a Allah će ga štiti od svega i bit će mu pomagač u svemu".

 

Ebu-Kasim el-Kušejri je rekao: "Zikr je jaki oslonac na Putu istine do Allaha, zikr je čak glavni oslonac na tom putu. Niko neće stići u Allahovu blizinu i Njegovo zadovoljstvo, osim sa stalnim zikrom". A jedan učenjak je dodao: "Zikr je sablja u rukama murida, njim se bore protiv neprijatelja i njim odbijaju nesreće i bolesti koje im krenu".

 

Kurtubi je, u svome tefsiru o riječima Uzvišenog : "Spomenite vi Mene, i Ja ću vas", rekao da je osnova zikra buđenje srca spram Onoga Koga spominje i otvorenost prema Njemu. A zikr (spominjanje) jezikom zove se također zikrom, jer je to dokaz srčanom zikru.

 

Seid ibn-Džubejr je rekao: "Značenje ajeta je u smislu: "Spomenite vi Mene sa vašom pokornosti, a Ja ću vas nagradom i oprostom". "Zikr je pokorovati se Allahu. Ko Mu nije pokoran, taj zikr i ne čini, pa makar mnogo tespihao, učio la ilahe illellahu i učio Kur'an!"

 

Prenosi se da je Allahov Poslanik, 'alejhi-sselam, rekao: "Ko se pokorava Allahu - već Ga je spomenuo, pa makar imao malo namaza, posta i dobrih djela, a ko Mu se ne pokorava - već Ga je zaboravio, pa makar imao mnogo namaza, posta i dobrih djela".

 

Rekao je Ebu-Osman en-Nehdi: "Ja znam sahat u kome me Allah spominje! Rečeno mu je: "Otkuda znaš?" On reče: "Iz ajeta Uzvišenog: 'Pa spominjite Me i Ja ću vas spominjati'".

 

Rekao je Es-Sudi: "Nejma ni jednog roba da spomene Allaha, a da i Allah njega ne spomene. Kad ga spomene vjernik - i On njega spomene sa milosti, a kad ga spomene nevjernik - On njega spomene sa kaznom".

 

Prenosi se da je Musa, 'alejhi-sselam, pitao svoga Gospodara: "Moj Gospodaru, jesi li blizu, pa da te tiho dozivam (munadžat) ili daleko, pa da Te glasno dozivam?" Allah mu je objavio: "Ja sam pored onoga ko Me spominje".

 

Alija ibn ebi-Talib, r. a., rekao je: "Uistinu se Allah pokazuje onima koji Ga spominju i Kur'an uče".

 

Muhamed ibn-Hanefije je rekao: "Meleki obaraju pogled pred onim koji spominje Allaha kao što vi obarate pogled pred svjetlicom munje".

 

Rekao je Muhammed Behauddin Revvas, r. a.: "Zikr je smiraj i iman. Njegova ispravnost je prisustvo, iskrenost i spoznaja. Zikr jezikom sa nemarnim srcem je krivo svjedočenje i potvora. Zikr u srcu pravog zakira širi smiraj i sigurnost, na licu svjetlost i vedrinu, a u duši spoznaju i iskrenost. Blago iskrenim zakirima. Zikr je mač iskrenih koji siječe i kad je u koricama. Zikr je samo ono što dolazi od ispravnog srca. Zikr je Allahov znak koji Allah upisuje u srca onih koji Allaha spominju i čija su djela Njegovih bliskih robova primljena".

 

Rekao je Gazali, r. a.: "Vedrina srca i vida se postižu zikrom. To postižu samo oni koji imaju takvu - bogobojaznost. Takva je vrata zikra, a zikr je vrata kešfa - otkrovenja, a kešf su vrata velikog spasa - fevzil-ekber".

 

Rekao je Ibn-Tejmijje, r. a.: "Na dunjaluku ima džennet. Ko ne uđe u njega, neće ući u džennet ni na Ahiretu. To je zikrullah".

 

Druge prilike je rekao: "Šta rade sa mnom neprijatelji? A moj džennet i bašča su sa mnom u mojim prsima. Ako idem - oni su sa mnom, ne napuštaju me. Moj zatvor je samoća, moje ubistvo – šehadet, a progon iz zemlje - turizam".

 

Drugom prilike je Ibn-Tejmijje rekao Ibn-Kajjimu: "Zatvoren je onaj čije srce je zatvoreno prema svome Gospodaru, a pravi zarobljenik je onaj koga zarobi njegova strast".

 

Jedan je rekao: "Da kraljevi i sinovi kraljeva znaju u kakvoj smo mi slasti, sabljama bi se otimali da je i oni okušaju."

 

Rekao je Muhammed ibn-Adžlan: "Čuo sam Omera, roba Gafretovog, kad kaže: "Kad se na Sudnjem danu otkloni zastor i ugledaju sevabi dobrih djela, neće se vidjeti dobro djelo većeg sevaba od zikra. Ljudi će se tada kajati i govoriti: 'To je bilo najlakše činiti na dunjaluku!'"

   

21.03.2007.

KORISTI I PLODOVI ZIKRULLAHA

Izdvajamo sljedeće koristi zikra:

 

1. Zikrom se tjera šejtan i pobjeđuje. On napušta mjesto na kome se čini zikrullah i bježi od osobe koja čini zikr. Zikrom se postiže zadovoljstvo (rida) Milostivog Allaha i otklanja se tuga i briga iz srca. Zikrom se u srce unosi radost i veselje i osvjetljava se lice i srce. Onda srce rađa ljubav, a ljubav je duša islama. Allah, dželle še'nuhu, učinio je svemu povod, a povod javljanja i rađanja ljubavi u srcu se postiže činjenjem zikra (sjećanja). Ko želi steći naklonost Allaha, dželle še'nuhu, neka Ga često spominje.

 

2. Zikrom se postiže samokontrola i osjećaj kod zakira da ga Allah stalno prati i promatra. Time se postiže stepen ihsana - dobročinstva u kome rob počinje obožavati Allaha kao da Ga vidi.

 

3. Zikr pospješuje nadu u Allahovu milost. Ko se nada u Allahovu milost, on se vraća Pravom putu i stalno misli na Allaha.

 

4. Ko čini zikr, on postiže osjećaj strahopoštovanja prema Allahu. Također, postiže da će se i Allah njega sjećati i spominjati ga. Kao što je rekao Allah, subhane ve tea'la: "Spominjite vi Mene, i Ja ću vas"(Bekare, 152.).

 

5. Zikr oživljava srce, jer je zikr srcu što je voda ribi.

 

6. Zikrom rob pokazuje da se sjeća Gospodara svoga i kad je u dobru. A ko bude znao za Allaha u dobru, Allah će znati za njega u poteškoćama.

 

7. Zikr proizvodi u srcu radost prema Allahu. Taj osjećaj poznaju samo oni koji su probali i postigli.

 

8. Zikr je nur (svjetlost) zakiru na dunjaluku, i nur u kaburu i nur na Onome svijetu. Srca i kaburi se najbolje osvjetljavaju nurom. Allah, dželle še'nuhu, kaže: "Zar je onaj koji je bio mrtav pa ga Mi oživjeli i dali mu svjetlo uz pomoć kojeg on ide među ljudima, jednak sebi sličnom (koji luta) po tminama iz kojih ne izlazi. Tako je nevjernicima prikazano lijepim ono što su oni radili" (En'am, 123.).

"Nur je Allahova vjera, nur je Njegova Knjiga, nur je Njegov Poslanik, nur je Kuća vječnosti koju je pripremio bogobojaznima, Allah je nur Nebesa i Zemlje, Nur je jedno Njegovo lijepo ime. Allah je učinio da život bude ondje gdje je nur, a smrt gdje je tama i mrak".

Imam Tirmizi je zabilježio hadis u kome je Allahov Poslanik, 'alejhi-sselam, rekao: "Kad uđe nur u srce, ono se osvijetli i rasprostrani". Upitali su: "A koji su znakovi toga?" Reče: "Želja za kućom vječnosti, hlađenje od dunjaluka i priprema za smrt prije njenog dolaska".

 

9. Zikr je drvo koje rađa spoznaju.

 

10. Zakir je blizu Onoga koga spominje. Allah, dželle še'nuhu, kaže: "Allah je sa onima koji Ga se boje" (Nahl, 128.).

 "Allah je sa strpljivim!" (Bekare, 249.).

 "Allah je uz dobročinioce" (Ankebut, 69) .

11. U srcima ima grubosti i krutosti koji se mogu samo zikrom očistiti.

 

12. Zikrom se postiže stanje u kome će Allah blagosiljati i spominjati svoga roba. Allah, dželle še'nuhu, kaže: "O vjernici, često spominjite Allaha, slavite Ga jutrom i večeri, On će vas blagosloviti i Njegovi meleki, da bi vas izveo iz tmina na svjetlo i On je prema vjernicima milostiv'' (Ahzab, 41.-43.).

 

13. Oni koji budu stalno zikr činili ući će u džennet sa osmjehom. Ebu-Derda prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Oni čiji jezici su stalno vlažni od zikrullaha, ući će u džennet s osmjehom".

 

14. Zikr daje zakiru posebnu snagu. Allahov Poslanik, 'alejhi-sselam, poučio je kćerku hazreti Fatimu zikru - prije lijeganja u postelju da slavi, zahvaljuje i veliča Allaha po 33 puta, rekavši da će im to biti bolje nego da iznajme slugu za pomoć u obavljanju kućnih poslova. Prije toga, Fatima i Alija su tražili od Poslanika da im dozvoli da sebi uzmu slugu.

16.03.2007.

Zanemarivanje zikra umrtvljuje srce

Znaj brate i sestro da nemarnost prema zikrullahu umrtvljuje čovjekovo srce, a obamrlost srca je pogubnija za čovjeka nego smrt tijela. Rečeno je: „Kakvog li čuda da ljudi oplakuju onoga čije je tijelo umrlo a ne oplakuju onoga kome je umrlo srce, a smrt srca je teža nego smrt tijela.“

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, govoreći o zikru je rekao: „Spominjanje Allaha za srce je kao što je voda za ribu. Šta biva s ribom ako se odvoji od vode.“
Svemogući prijeti onima čija su srca kruta i neosjećajna prema zikrullahu, rekavši: „Teško onima čija su srca neosjećajna prema spominjanju Allaha, takvi su u pravoj zabludi.“

Ignorisanje zikra udaljava čovjeka od njegova Gospodara a približava ga šejtanu, shodno riječima Uzvišenog: „Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog spominjao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.“
„A ko zanemari spominjanje Gospodara svoga, On će ga u patnju tešku uvesti.“

Dok u drugom ajetu naređuje distanciranje od nemarnih prema Njemu, govoreći: „I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.“
Spominjanje Uzvišenog Gospodara najbolja je garancija da čovjek neće na Njega zaboraviti. čovjekovo zaboravljanje Gospodara uzrok je njegove nesreće i na ovom i na budućem svijetu, jer zaboravljenje sjećanja na svoga Gospodara za sobom povlači i zaboravljanje na sebe, kao što veli Uzvišeni, subhanehu ve teala: „I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grešnici.“

          

15.03.2007.

Vrijednost zikra

Kazao je Uzvišeni Allah dželle šanuhu: “Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja sjećati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni.” (El-Bekare: 152)

 O vi, koji vjerujete! Allaha često i mnogo spominjite!”  (El-Ahzab 41)

  ... i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.  (El-Ahzab 35)

 I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i navečer, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)

 

 Kazao je Allahov Poslanik: "Meselul-l-lezi  jezkuru Rabbehu ve-l-lezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti"

- Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca.

 

 Zatim je kazao: "Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkaha inde melikikum ve erfe'iha fi deredžatikum ve hajrin lekum min infaki-z-zehebi ve-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum fe tadribu eanakahum ve jadribu e'anakak-um? Kalu, bela! Kale zikru-l-Lahi te' ala"

- Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je uz to najkreposnije kod vašeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, značajnije i od borbe protiv vašeg neprijatelja? Ashabi odgovoriše: Da, želimo! - Sjećanje na Allaha Uzvišenog.

 

 Kazao je i ove riječi: Uzvišeni Allah kaže: Ene inde zanni abdi bi, ve Ene me‘ahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi - zekertuhu fi Nefsi, ve in zekereni fi melein- zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in tekarrebe ilejje šibren tekarrebtu ilejhi zira‘an, ve in tekarrebe ilejje zira‘an tekarrebtu ilejhi ba‘an, ve in etani jemši etejtuhu herveleten"

- Rekao je Allah, dželle šanuhu: - Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat.Najzad, ako Mi se približi hodom, Ja ću se njemu približavati žurbom.

 

 A kazao je i ovako: "Ve'an Abdillahi bin Busr, radi-je- l-Lahu anhu, enne redžulen kale: "ja Resula-l-Lahi, inne šerai'al-islami kad kesuret alejje fe ahbirni bi šej‘in etešebbesu bihi" - Kale - "La jeza-lu lisanuke retiben min zikril-l-Lahi".

- Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki čovjek rekao Božijem Poslaniku: "O Božiji Poslaniče, meni se čini da ima puno islamskih propisa, pa mi kaži neke najvažnije, kojih ću se pridržavati", pa mu je rekao: "Neka ti jezik neprestano spominje Allaha, dželle šanuhu"

 

 Kazao je i: "Men kare e harfen min Kitabi-l-Lahi fe lehu bihi hasenetun vel-hasenetu bi ašri emsaliha, ve la ekulu: elif-lam-mim-harfun ve lakinne elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun"

- Ko prouči (pročita) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a za to dobro stječe se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-lam-mim" - jedno je slovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo.

 

 Zabilježen je i ovaj hadis: "Ve anUkbete bin Amirin, radijel-l-Lahu 'anhu kale: haredže Resulu-l-lahi (sallallahu `alejhi we sellem) ve nahnu fi-s-suffe fe kale: ejjukum juhibbu en jagduve kulle jevmin ila buthanin ev ile-l-akiki fe je‘ti minhu bi nakatejni kevmavejni fi gajri  ismin ve la kati‘ati rahimin?-fe kulna: Ja Resule-l-lahi, nuhibbu zalike. Kale: e fela jagdu ehadukum ile-l-mesdžidi fe ju‘allimu ev jakre‘u ajetejni min Kitabi-l-Lahi azze ve dželle, hajrun lehu min nakatejni, ve selasun hajrun lehu min selasin, ve erbe‘un hajrun lehu min orbe'in, ve min e‘adadihinne mine-l-ibili"

- Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: " Dok smo mi boravili na sofi, izišao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio nam se: Ko od vas ne bi želio svakog dana osvanuti u Buthani ili u Akiki i da mu k tome budu darovane po dvije velike jednogrbe deve na halal način i ne kao poklon rodbine?” Odgovorili smo: “Svi bismo to željeli, Allahov Poslaniče.” Tada nam on reče: “Zar niko među vama ne želi poraniti u džamiju i u njoj poučavati ili sam proučavati (čitati) dva kur'anska ajeta - što mu je korisnije od dvije deve; tri ajeta su mu na taj način vrednija od tri deve; četiri od četiri deve i tako redom.”

 

 Kazao je i sljedeće: "Men ka' ade mak 'aden lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet 'alejhi min-l-Lahi tiretun,ve men idtadže'a mudtadže'an lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet' alejhi tiretun"

- Ko sjede u društvo ne spomenuvši pritom Allaha, Allah se srdi na njega a, također, ko legne ne spomenuvši Allaha, Allah se srdi na njega.

 

 Kazao je i ovo:"Ma dželese kavmun medžlisen lem jezkuru-l-Lahe fihi ve lem jusallu ala  nebijji-him  illa kane alejhim tiretun, fe in šae‘azzebehum ve in ša egafere lehum"

- Grupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne donese salavat na svoga Poslanika, na sebe je navukla Allahovu srdžbu. Ako htjedne, Allah će ih kazniti, a ako ne, oprostit će im.

 

 Sličnu poruku kazao je drugom prilikom Poslanik: "Ma min kavmin jekumune min medžlisin la jezku-rune-l-Lahe fihi illa kamu an misli džusseti himarin ve kane lehum hasretun"

- Skupina koja napusti sijelo ne spomenuvši pri tome Allaha kao da je ustala iza leša magarca, i oni su u teškoj nesreći.

                  

09.03.2007.

Salavati na Muhammeda sallallahu alejhi we sellem

VRIJEDNOSTI UČENJE SALAVATA NA POSLANIKA MUHAMMEDA, 'ALEJHISSELAM

Ebu Hurejre, r. a., prenosi da je Allahov Poslanik, ‘alejhi-sselam, rekao: "Ko mi prouči jedan salavat, Allah će proučiti na njega deset salavata".

Ibn -Mes'ud, r. a., prenosi da je Resulullah, ‘alejhi-sselam, rekao: "Allah ima meleke koji mi dostavljaju salavate od moga ummeta".

Ibn-Mes'ud, r. a., također prenosi da je Resulullah, ‘alejhi-sselam, rekao: "Meni će najpreči biti na Sudnjem danu oni koji mi najviše prouče salavata".

Enes, r. a., prenosi da je Resulullah, ‘alejhi-sselam, rekao: "Ko mi u jednom danu prouči hiljadu salavata, prije nego što umre vidjet će svoje mjesto u džennetu".

Evs ibn-Evs prenosi da je Resulullah, ‘alejhi-sselam, rekao: "Najvrjedniji vaš dan je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je umro. U njemu će biti puhanje u rog i uništenje ovoga svijeta. Mnogo učite salavate petkom, jer se vaši salavati meni pokazuju". Onda neko upita: "O Allahov Poslaniče, kako da ti se pokazuju salavati i onda kad budeš pod zemljom?" Onda Allahov Poslanik reče: "Uistinu je Allah učinio zabranjenim zemlji da jede tijela Poslanika".

Ibn-Omer, r. a., prenosi da je Allahov Poslanik, ‘alejhi-sselam, rekao: "Ukrasite vaša sijela učenjem salavata meni. Uistinu će vam vaši salavati proučeni meni biti nur (svjetlost) na Sudnjem danu".

NAJODABRANIJI SALAVAT

Ibn-Hadžer el-Askalani, u svome djelu "Edderrul-Mendud", rekao je: "Najodabraniji salavat je da se sakupe svi salavati koje je Resulullah, ‘alejhi-sselam, učio, a to je ovaj: Allahumme salli 'ala muhammedin abdike ve resulike en-Nebijjil-umijji ve 'ala ali Muhammed ve ezvadžihi ummehatil-mu'minine, ve zurrijetihi ve ehli bejtihi, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime fil-'alemine inneke hamidun-medžid. Ve barik ala Muhamedin abdike ve resulike-nnebijjil-umijji ve 'ala ali muhammedin ve ezvadžihi ummehatil-muminine ve zurrijetihi ve ehli bejtihi, kema barekte 'ala Ibrahime ve 'ala ali Ibrahime fil-'alemine inneke hamidun-medžid. Ve kema jeliku bi 'azimi šerefihi ve kemalihi ve ridake 'anhu. Ve ma tuhibbu ve terda lehu daimen ebeden adede ma'lumatike ve midade kelimatike ve rida nefsike ve zineti aršike, efdale salaten ve ekmeleha kullema zekereke ve zekerehu zakirune, ve gafele an zikrike ve zikrihi gafilun ve selleme teslimen kezalike ve 'alejna me'ahum".

Prijevod: Moj Gospodaru, ukaži počast Muhammedu, Tvome robu i Poslaniku, nepismenom pejgamberu i njegovoj porodici; njegovim časnim suprugama - majkama pravovjernih, i njegovom potomstvu i članovima njegove porodice (ehli-bejt). kao što Si ukazao počasti Ibrahimu i njegovoj porodici u svim svjetovima. Ti si zaslužan (dostojan) svake zahvale i Slavljeni. Moj Gospodaru, blagoslovi Muhammeda, Tvoga roba i Poslanika - nepismenog pejgambera, i njegovu porodicu; njegove časne supruge - majke pravovjernih, i njegovo potomstvo i njegove ukućane (ehli-bejt), kao što si blagoslovio Ibrahima, ‘alejhi-sselam, i njegovu porodicu među svim svjetovima. Ti si svake hvale dostojan i Slavljen si. Kao što priliči veličini njegove časti i savršenstva i Tvoga zadovoljstva s njim. I kao što voliš i sa čim si zadovoljan prema njemu stalno i za vječnost brojem Tvojih informacija o svemu kad god Tebe i njega (Muhammeda) spomenu zakiri i kad god su u nemaru prema Tebi i njemu nemarni i oslovi pozdravima također i nas zajedno s njima.

07.03.2007.

Dova zajedinstva i povezanosti

Svaka sestra i brat neka uci sa potpunim razmisljanjem i razumjevanjem sledeci ajet:
Reci: "O Allahu, koji svu vlast imas, Ti vlast onome kome hoces dajes, a oduzimas je od onoga od koga hoces.; Ti onoga koga hoces uzvisujes, a onoga koga hoces unizujes; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve mozes! Ti uvodis noc u dan, i uvodis dan u noc; Ti od nezivog stvaras zivo, i od zivog nezivo; Ti opskrbljujes koga hoces, bez racuna." (Ali Imran : 26-27)

Zatim, neka se svaka sestra i brat prisjeti u mislima svakog brata koga poznaje, a potom neka osjeti duhovnu povezanost sa bracom koju ne poznaje, a potom neka za svakog od njih uci sljedecu dovu:

“Allahu moj, Ti znas da su sve ova srca sastala u ljubavi prema Tebi, srela se u poslusnosti prema Tebi, objedinjena za Tvoju vjeru, zavjetovana da podrze Tvoj Serijat.

Ucvrsti, Allahu moj, vezu medju njima, ovjekovjeci njihovu medjusobnu ljubav, pokazi im i osvjetli puteve Svojim svjetlom koje ne blijedi.
Njihove grudi ucini prostranim obilnom vjerom – imanom u Tebe i ljepotom oslonca na Tebe, i neka zive svjesni Tebe.
Usmrti ih kao sehide na Tvom putu!

Ti si uistinu divan Gospodar i divan Zastitnik. Allahu moj, uslisaj moju dovu, i neka je Salavat i Selam na naseg Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, na njegov rod i njegove ashabe.”

04.03.2007.

Uci se kad nekoga obuzme sumnja u iman

 (( يستعيذ بالله )) (( ينتهي عما شك فيه )) .  رواه البخاري و مسلم

                                                         

Prouči: "Euzu bi-l-Lahi"

- Tako će doći kraj onome u što sumnja.

 

  (( يقول (( امنت بالله و رسله )) .  رواه مسلم

                                                                                  

 Prouči: "Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi"

 - Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike - do kraja.

 

  (( يقرأ قو له تعالى : { هو الأول ، و الاخر ، و الظاهر و الباطن و   هو بكل شيء عليم } .    رواه أبو داود                                

         

Prouči riječi Uzvišenog Allaha: "Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-Zahiru ve-l-Batinu, ve Huve bi kulli Šej in' alim"

- On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar  poznaje.

03.03.2007.

Neke odabrane forme zikra

Sagledavajući Alejhisselamove postupke tokom jednoga dana i noći, primjećuje se da su njegove kompletne aktivnosti bile prožete zikrullahom. Slijedeći njegov put, čovjek dostiže stepen onog koji stalno spominje svoga Gospodara. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je kazala: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., Allaha je spominjao u svim situacijama.“ Ipak on je preferirao izgovaranje određenih kelima (izraza i rečenica) u cilju zaštite i postizanja visokih položaja i obilnih nagrada kod Gospodara svjetova. Ovom prilikom nije ih moguće ni izbliza pobrojati, ali spomenut ćemo makar one koji su najizražajniji. Posebno je vrijedno istaknuti praktikovanje sahih zikrova koje je Pejgamber, a.s., redovno prakticirao poslije namaza, pa čak i na putu. On je izrekao riječi hvale za spominjanje Allaha poslije namaza, a posebno je to primjetno u riječima koje prenosi Ebu Hurejre, da je on rekao: „Da izgovorim: - Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber; (Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, samo je Allah Bog i Allah je velik), draže mi je od svega što Sunce obasjava (cijeli dunjaluk).“ U drugoj predaji kaže se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „U noći moga is'raa (i mi'radža) susreo sam Ibrahima, a.s., koji mi je tada rekao: - O Muhammede prenesi od mene selame svome ummetu, i obavijesti ih da je u Džennetu plodna i dobra zemlja, pitka voda, da je on prostrana ravnica, i da je džennetsko sjemenje Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber.“ To je aluzija ummetu Muhamedovom, s.a.v.s., da što više izgovraju navedene riječi.
Riječi slave i hvale Allahu su najdraže, što razumijemo iz ovog hadisa. Ebu Zerr, r.a., priča kako mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jednom rekao: „Hoćeš li da ti kažem koje su riječi Allahu najdraže? Zaista su Allahu najdraže riječi: - Subhanallahi ve bi hamdihi.“ Stoga Uzvišeni za njihovo izgovaranje izdašno nagrađuje. Alejhisselam je rekao: „Ko dnevno izgovori stotinu puta - Subhanallahi ve bi hamdihi – biće mu izbrisane pogreške, makar da ih je imao koliko morske pjene.“
Pojedinačno izgovaranje tesbiha, tahmida i tekbira, takođe je pohvaljeno. Resulullah, s.a.v.s., je rekao: „Ko poslije namaza izgovori 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdu lillah, 33 puta Allahu ekber i upotpuni stotinu sa Lailahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir, bit će mu oproštene pogreške, makar ih imao koliko morske pjene.“
Allahu Uzvišenom posebno su drage riječi kojima se potvrđuje Njegova jednoća i On za njih obilato nagrađuje. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Ko kaže: - La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul-hamdu, ve huve ala kulli šej'in kadir, (Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada svaka hvala, i On je svemoćan) deset puta, kao da je oslobodio četiri roba iz potomstva Ismailovog.“

02.03.2007.

Dova- IZGOVARA SE RADI ODBACIVANJA ŠEJTANSKIH PAKOSTI

"E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la judžavizuhunne berrun ve la fadžirun, min šerri ma haleka ve bere e ve zere e, ve min šerri ma jenzilu mine-s-semai i ve min šerri ma ja'rudžu fiha ve min šerri ma zere e fi-l-erdi ve min šerri ma jahrudžu minha ve min šerri fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min šerri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin, ja Rahmanu"  

 

- Pomoću Allahovih savršenih riječi, koje ne može prevazići niti pobožni niti razvratnik, molim zaštitu pred zlom svega što je stvorio, proizveo ni iz čega i umnožio, od zla onog što s neba silazi i što se u nebo penje, od zla onog što je po Zemlji rasuto (živa bića), što iz nje izlazi, od zla onog što noć iznjedruje i dan obdanjuje, kao i od zla noćnog putnika, osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom, o Svemilosni!

02.03.2007.

O zikru ...(Hasan El-Benna)

"Pod zikrom se ne smatra samo govor i učenje.
Zikr je i pokajanje – teoba.
Razmšljanje se tretira kao najviši zikr, sticanje znanja je zikr, sticanje opskrbe sa ispravnom namjerom je zikr.
Svaki posao kojeg činiš uz svijest o Allahu dž.š. sa ubjeđenjem da te On vidi, te da se trudiš da sve što činiš radiš po volji Njegovoj, jeste zikr. Iskreni vjernik je, ustvari, neprekidno u zikru. Zato je neophodno poznavati pravila zikra. Njih se musliman mora pridržavati, u protivnom, zikr će biti samo puka riječ, bezvrijedan.

 

Evo tih pravila:

Skrušenost i pristojnost sa razumjevanjem značenja, doživljavajući osjećaj uz nastojanje da se dokuči krajnji cilj i namjera zikra.

Glas utišati, ali uz maksimalnu pažnju i potpunu koncentraciju kako bi se izbjeglo uznemiravanje drugih osoba.
Uzvišeni Allah upozorava na norme pri zikru i kaže:

"I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran, "
(Al-Araf, 205)

Čistoća odijela i mjesta na posebnom, časnom prostpru, u odgovarajuće vrijeme kako bi se obezbijedili uslovi za koncentraciju duha, čistoću srca i iskrenost nijjeta.

Skrušenost i oplemenjenost duha tokom zikra sačuvati i nakon zikra u daljnjem životu i radu, posebno se kloneći bespotrebnog govora i tračenja vremena.
Onaj ko se bude pridržavao ovih pravila osjetiće plod pozitivne energije, kojom zrači zikr, ozračuje srce i duša. Osjetiće radost rasprostranjenosti grudi i Allahove pomoći."

    

Lijepe DOVE
<< 03/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

DOVIMO!!!

💙💚💛💜

LINKOVI

ARHIVA TEKSTOVA
 • Ako hoćeš...
 • «Allahovo spominjanje vas»
 • Bolest čisti od grijeha
 • Bajram
 • Čovjek spominje Allaha u nedaćama a zaboravlja Ga u izobilju
 • Dova
 • Dova protiv tuge i depresije
 • Dova za roditelje
 • Dova uklanja nedaće
 • Dova je najdjelotvorniji lijek
 • Dova zasnovana na nekim dobrim djelima
 • Dova Poslanika,meleka i klanjača
 • Dova i Allahova,dž.š., odredba
 • Dova
 • Da li je dozvoljeno učenje dove na maternjem jeziku na sedždi?
 • Dove protiv potistenosti...
 • Dove pred spavanje 1
 • Dove pred spavanje 2
 • Dove pred spavanje 3
 • Dova za uputu i pravost
 • Dova:Gospodaru naš,daj nam dobro na ovome svijetu a i...
 • Dova u poteškoći
 • Dova za muslimana u njegovu odsustvu
 • Dova pri kukurijekanju pijetla
 • Dova-Izgovara se radi odbacivanja šejtanskih pakosti
 • Dova zajedinštva i povezanosti
 • Dova djece male
 • Dova otklanja nedaću
 • Dova za sve nas 1
 • Dova za sve nas...2
 • Dova za sve nas...3
 • Dova u nevolji
 • Dova hazreti Sare
 • Dova ima magičan utjecaj
 • Dova je dio ramazanskog posta
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 1
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 2
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 3
 • Dova Isaa,a.s.
 • Dova i kader
 • Efekti zkrullaha
 • Elementi primljene dove
 • Fadileti zikrullaha
 • Fadileti izgovaranja: Subhanallah,Elhamdulillah,La ilahe illellahu,Allahu Ekber
 • Fadileti izgovaranja: (II)
 • Gospodaru moj...
 • Izgovaranje Allahovog, s.w.t., imena je ljekovito
 • Istihara namaz
 • Istihara dova
 • Kad su iskreni dovili
 • Koristi i plodovi zikrullaha
 • Koliko ti vrijediš?
 • Koristi od zikra
 • Lijepi postupci pri dovi
 • Nije lijepo upućivati dovu da se ubrza kazna na dunjaluku
 • Nije lijepo želeti smrt zbog kakve nevolje i...
 • Neke odabrane forme zikra
 • Odnos snaga dove i nevolja (iskušenja)
 • O imenima Allaha, dž.š., i o onome ko ih pobroji
 • O zikru ...(Hasan El-Benna)
 • O sedždi i njenoj vrijednosti
 • O jelu,piću i postu 1
 • O jelu,piću i postu 2
 • O jelu,piću i postu 3
 • O jelu,piću i postu 4
 • O jelu,piću i postu 5
 • O jelu,piću i postu 6
 • Okolnosti dove
 • Plodovi istigfara – traženja oprosta!?
 • Plodovi učenja dove!?
 • Prevodi ajeta Kur'ana koji direktno govore o Zikru
 • Poticanje na intezivno učenje dova
 • Pokazatelj Allahove dž.š.ljubavi
 • Prije govora (dersa)
  proučiti

 • Prije svake dove
 • Psihologija dove
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Zekerijja,a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Nuh, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Sulejman, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana –Ibrahim, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Ejjub, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Muhammed, s.a.v.s.
 • Praktične koristi od zikra
 • Poslanikove,s.a.v.s dove
 • Resul,s.a.w.s.,je učio:
 • Ramazan Mubarek Olsun
 • Svakodnevne dove i zikrovi
 • Stvari radi kojih dova biva primljena
 • Spominjanje Allaha
 • Savjeti o zikru i dovi
 • Spominjanje Allaha nema granica
 • Salavati na Muhammeda s.a.w.s.
 • Trazimo zaštitu od šejtana l.a.
 • Uči se kad nekoga obuzme sumnja u iman
 • Vrijednost dove
 • Vrijednost Junusove, a.s., dove
 • Vrijednost zikra
 • Vjerovjesnikove, a.s., dove
 • Voda pokajanja je najčistija
 • Zikr posle namaza
 • Zikr u izjavama učenjaka
 • Zanemarivanje zikra umrtvljuje srce • BROJAČ POSJETA
  846043

  Powered by Blogger.ba